Chat hỗ trợ
Chat ngay

Ngành đào tạo

Văn hóa học

Học ngành văn hóa học sinh viên được trang bị kiến thức về nghiên cứu những vấn

Ngôn ngữ Khmer

Trường Đại học Trà Vinh là nơi duy nhất trong cả nước đào tạo ngành ngôn ngữ

Công nghệ thực phẩm

Học ngành công nghệ thực phẩm sinh viên được trang bị kiến thức về bảo quản và

   
0294.6274.222