Chat hỗ trợ
Chat ngay

Chat hỗ trợ
Chat ngay

Ngành đào tạo

Văn hóa học

Học ngành văn hóa học sinh viên được trang bị kiến thức về nghiên cứu những vấn

Ngôn ngữ Khmer

Trường Đại học Trà Vinh là nơi duy nhất trong cả nước đào tạo ngành ngôn ngữ

Công tác xã hội

Học ngành công tác xã hội sẽ trang bị cho người học tri thức khoa học và

Quản lý nhà nước

Học ngành Quản lý Nhà nước sinh viên có được kiến thức cơ bản về quản lý,

Quản trị văn phòng

Sinh viên học ngành Quản trị văn phòng được trang bị kiến thức lý thuyết chuyên sâu

Ngôn ngữ Anh

Học ngành ngôn ngữ Anh học viên được trang bị các kiến thức ngôn ngữ và văn

Kinh tế

Học ngành kinh tế sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức sâu rộng về kinh

   
0294.6274.222