Chat hỗ trợ
Chat ngay

Chat hỗ trợ
Chat ngay

Ngành Quản lý nhà nước - Mã ngành: 7310205

Quản lý nhà nước


Quản lý nhà nước

Học ngành Quản lý Nhà nước sinh viên có được kiến thức cơ bản về quản lý, kiến thức chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước và có khả năng thực hiện được các công việc quản lý hành chính thuộc khu vực công hoặc khu vực tư. Chương trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức về khoa học quản lý, khoa học tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chuyên ngành quản lý nhân sự trong khu vực công, thiết kế và phân tích tổ chức bộ máy nhà nước, quản lý xã hội: văn hóa, y tế, giáo dục, tôn giáo, dân tộc,…

Khi hoàn thành chương trình đào tạo học viên sẽ được cấp bằng cử nhân quản lý nhà nước hình thức Giáo dục từ xa văn bằng được đảm bảo về tính pháp lý và được học tiếp lên Thạc sỹ, Tiến sỹ.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý Nhà nước có thể đảm nhiệm công việc ở vị trí quản lý, chuyên viên hành chính; nghiên cứu viên về khoa học Hành chính, khoa học Quản lý ở các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan tham mưu hoạch định chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước; giảng dạy về Khoa học Hành chính, khoa học Quản lý tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, cơ sở giáo dục….

Đối tượng tuyển sinh

  • Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   
0294.6274.222