Page 8 - SO TAY-đã gộp-1-28
P. 8

Hình thức VLVH

                                              Liên   Liên
                                Mã    Chính VLVH              Từ
         TT        Tên ngành                        thông thông từ
                               ngành    quy   (từ             xa

                                        THPT)   từ TC,   ĐH
                                              CĐ   (VB2)

         48.  Hóa dược              7720203    X

         49.  Công nghệ kỹ thuật ô tô       7510205    X    X     X
         50.  Quản trị khách sạn         7810201    X    X     X

         51.  Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn   7810202    X    X     X
            uống

         52.  Quản lý tài nguyên và môi      7850101    X

            trường


             (*) Ngành đạt chuẩn kiểm định chất lượng FIBAA
             (**) Ngành đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA


            Phương thức tuyển sinh: áp dụng xét tuyển đối với các ngành tuyển sinh
             theo hình thức từ xa, vừa làm vừa học, liên thông hình thức vừa làm vừa
             học.


                  CÔNG TÁC LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
             (Liên kết đào tạo chỉ thực hiện đối với hình thức vừa làm vừa học)           1. Văn bản liên quan đến công tác liên kết đào tạo
           (https://online.tvu.edu.vn/quyche)

           - Quy chế đào tạo trình độ đại học Ban hành kèm theo Thông tư số

         08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

           - Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học Ban hành kèm theo Thông tư số

         10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

           - Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính

         phủ Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình

         độ đại học.


                                                      5
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13