Page 10 - SO TAY-đã gộp-1-28
P. 10

QUY TRÌNH PHỐI HỢP TRƯỚC KHI THỰC HIỆN TUYỂN SINH HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC                  Đối với ngành tuyển sinh lần đầu  ĐVLK xác định nhu cầu tuyển sinh:  Đối với ngành tuyển sinh lần thứ hai trở đi
                                  - Ngành tuyển;
                                  - Trình độ đào tạo và chỉ tiêu tuyển.
           ĐVLK gửi Văn bản đề nghị mở                                    ĐVLK gửi văn bản đề nghị mở lớp
               lớp đến TVU                                              đến TVU

           TVU khảo sát cơ sở vật chất và                                  TVU báo cáo hoạt động liên kết đào
           trang thiết bị phục vụ đào tạo                                   tạo với UBND tỉnh nơi liên kết                   Đủ điều kiện


          02 đơn vị thảo luận nội dung phối                                    THỰC HIỆN TUYỂN
                                                                  SINH
          hợp tuyển sinh, tổ chức đào tạo và
             ký biên bản ghi nhớ

                                                  TVU báo cáo hoạt động
         TVU phúc đáp Văn bản chấp thuận       ĐVLK và TVU ký kết hợp        liên kết đào tạo với
               gửi ĐVLK              đồng liên kết đào tạo       UBND tỉnh nơi liên kết
                                                                             7
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15