Page 9 - SO TAY-đã gộp-1-28
P. 9

2. Yêu cầu tối thiểu của cơ sở phối hợp đào tạo:

           - Đáp ứng các yêu cầu về môi trường sư phạm, cơ sở vật chất, thiết bị, thư
         viện và cán bộ quản lý theo yêu cầu của chương trình đào tạo;


           - Đã có báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục gửi về cơ quan nhà

         nước có thẩm quyền theo quy định; từ khóa tuyển sinh năm 2024 yêu cầu đã

         được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định hiện

         hành, trừ các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

           3. Trạm đào tạo từ xa
           Đặt tại cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm

         giáo dục thường xuyên, trường của cơ quan nhà nước, trường của tổ chức chính

         trị, tổ chức chính trị - xã hội, trường của lực lượng vũ trang nhân dân.

           4. Thống nhất sử dụng tên gọi

           - Cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo và trạm đào tạo từ xa được gọi chung là

         đơn vị liên kết (ĐVLK);

           - Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bộ Công an,

         Bộ Quốc phòng (đối với liên kết đào tạo của các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Công

         an, Bộ Quốc phòng) gọi chung là Cơ quan quản lý giáo dục trên địa bàn.

           5. Các quy trình nghiệp vụ liên kết đào tạo

             Việc thực hiện công tác liên kết đào tạo hình thức vừa làm vừa học và đặt

         trạm đào tạo từ xa được thực hiện bằng những quy trình cụ thể như sau:


                                                      6
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14