Page 3 - SO TAY-đã gộp-1-28
P. 3

MỤC LỤC

         TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH ................................................ 1

         DANH MỤC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA TVU ............................................................ 1

           1. Ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ ............................................................................ 1

           2. Ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ ........................................................................... 2
           3. Ngành đào tạo trình độ đại học ........................................................................... 3

         CÔNG TÁC LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ......................................................... 5

           1. Văn bản liên quan đến công tác liên kết đào tạo ............................................... 5

           2. Yêu cầu tối thiểu của cơ sở phối hợp đào tạo: ................................................... 6

           3. Trạm đào tạo từ xa ............................................................................................... 6

           4. Thống nhất sử dụng tên gọi ................................................................................. 6
           5. Các quy trình nghiệp vụ liên kết đào tạo ............................................................ 6

            QUY TRÌNH PHỐI HỢP TRƯỚC KHI THỰC HIỆN TUYỂN SINH HÌNH
            THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ............................................................................... 7

            QUY TRÌNH PHỐI HỢP ĐẶT TRẠM ĐÀO TẠO TỪ XA .................................. 8

            QUY TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN TUYỂN SINH ........................................ 9

            QUY TRÌNH KHAI GIẢNG LỚP HỌC .............................................................. 10

            QUY TRÌNH TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO ....................................................... 11

            QUY TRÌNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ................. 12
            QUY TRÌNH TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ..... 13

         CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN ......................... 14

           I. Lĩnh vực Y tế ........................................................................................................ 14

            1. Đào tạo liên tục cán bộ y tế ............................................................................... 14

            2. Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế: ................... 18

           II. Lĩnh vực Giáo dục .............................................................................................. 20
            1. Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy .................................. 20

            2. Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học .. 22

            3. Bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo
            dục công lập .......................................................................................................... 22

            4. Các khóa tập huấn, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội: (Cấp chứng nhận tham gia

            khóa học) ............................................................................................................... 23
         CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ................................................................................ 23
   1   2   3   4   5   6   7   8