Page 2 - SO TAY-đã gộp-1-28
P. 2

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT               CHỮ VIẾT TẮT                   Ý NGHĨA


          TVU                     Trường Đại học Trà Vinh

          RDI                     Viện Phát triển nguồn lực

          ĐTTX                    Đào tạo từ xa

          VLVH                    Vừa làm vừa học


          ĐVLK                    Đơn vị liên kết

          ĐVPH                    Đơn vị phối hợp

          UBND                    Ủy ban Nhân dân

          ĐKDT                    Đăng ký dự tuyển

          CVĐT                    Chuyên viên đào tạo
   1   2   3   4   5   6   7