Page 9 - 6. BIA LON_3.cdr
P. 9

MỤC LỤC

    Ngành                                            Trang    LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ                                   17
    LUẬT KINH TẾ                                            18    LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH                                 19    LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ                                  20
    LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
    BỘ MÔN NGỮ VĂN                                           21    VĂN HÓA HỌC                                            22
    QUẢN LÝ GIÁO DỤC                                          24    GIÁO DỤC HỌC (GIÁO DỤC TIỂU HỌC)                                  25
    GIÁO DỤC HỌC (GIÁO DỤC MẦM NON)                                  26
    QUẢN LÝ CÔNG                                            27
    CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                                        28    LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
    BỘ MÔN TIẾNG ANH                                  29

          Viện Phát triển nguồn lực, ĐHTV; (0294) 6 274 222; rdi@tvu.edu.vn; https://rdi.edu.vn
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14