Page 10 - Resource Development Institute - Tra Vinh University
P. 10

Thạc sĩ              QUẢN LÝ KINH TẾ


          I. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


     Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác đăng ký dự thi vào ngành Quản lý kinh tế
  phải có tối thiểu 02 (hai) năm kinh nghiệm.


     II. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC               60 tín chỉ (dự kiến)

     III. HỌC PHÍ KIẾN THỨC             960.000 đồng/ tín chỉ


     IV. DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH

     GẦN, NGÀNH KHÁC     Ngành, chuyên ngành           Ngành, chuyên ngành gần         Ngành, chuyên ngành
        đúng/phù hợp                                     khác
                          (học bổ sung kiến thức)
   (không học bổ sung kiến thức)                            (học bổ sung kiến thức)


  - Kinh tế                - Ngành: Chính trị học, Quản lý nhà Các ngành còn lại ngoài
  - Kinh tế chính trị           nước, Quan hệ quốc tế, Xã hội học,      các ngành đúng/ phù
  - Kinh tế đầu tư             Nhân học, Tâm lý học, Tâm lý học       hợp và các ngành gần
  - Kinh tế phát triển           giáo dục, Địa lý học, Quốc tế học,
  - Kinh tế quốc tế            Quản lý giáo dục, Quản lý văn hóa,
  - Thống kê kinh tế            Quản lý thông tin, Luật Kinh tế, Quản
  - Toán kinh tế              lý đô thị và công trình, Kinh tế nông
  - Quản lý Kinh tế            nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng,
                       Quản lý thủy sản, Quản lý thể dục thể
                       thao, Kinh tế gia đình, Kinh tế vận tải,
                       Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự,
                       Quản lý trật tự an toàn giao thông.
                       - Nhóm ngành: Kinh doanh, Tài chính
                       – Ngân hàng – Bảo hiểm, Kế toán –
                       Kiểm toán, Quản trị - Quản lý, Quản
                       lý công nghiệp, Quản lý xây dựng,
                       Quản lý y tế, Du lịch, Khách sạn, nhà
                       hàng, Quản lý tài nguyên và môi
     V. HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC                 Ngành gần: 02 môn; ngành khác: 04 môn


     VI. CÁC MÔN THI TUYỂN              Tiếng Anh, Toán, Kinh tế học
    7   Viện Phát triển nguồn lực, ĐHTV; (0294) 6 274 222; rdi@tvu.edu.vn; https://rdi.edu.vn       2
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15