Page 6 - 6. BIA LON_3.cdr
P. 6

THÔNG TIN CHUNG     V. ĐIỀU KIỆN NGOẠI NGỮ


     Thí sinh dự tuyển cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:
     a. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt

  nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ
  ngước ngoài;

     b. Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Trường Đại học Trà Vinh cấp trong thời
  gian không quá 2 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ

  đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
     c. Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3

  trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam hoặc các chứng chỉ tương
  đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực đến ngày đăng ký dự tuyển;

     d. Thí sinh dự tuyển vào ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh,
  yêu cầu về trình độ ngoại ngữ là phải có chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình

  độ tương đương theo quy định tại điểm c khoản nay do một số tổ chức khảo thí được quốc tế
  và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển; hoặc

  đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không
  phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại

  học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh.
     e. Ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình

  đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt thì phải đạt trình độ Tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo khung
  năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ

  tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu
  cầu về ngoại ngữ thứ 2 theo quy định của cơ sở đào tạo (nếu có)

     f. Đối với thí sinh chưa có minh chứng về trình độ ngoại ngữ theo các điều kiện trên, thí
  sinh phải dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ trình độ bậc 3/6 do Trường tổ chức trước khi

  thực hiện xét tuyển.


          Viện Phát triển nguồn lực, ĐHTV; (0294) 6 274 222; rdi@tvu.edu.vn; https://rdi.edu.vn
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11