Page 6 - Resource Development Institute - Tra Vinh University
P. 6

THÔNG TIN CHUNG     VII. LỆ PHÍ THI VÀ LỆ PHÍ HỒ SƠ


     - Đăng ký dự tuyển: 100.000 đồng/hồ sơ
     - Lệ phí ôn thi: 1.500.000 đồng/môn

     - Lệ phí thi: 150.000 đồng/môn
     - Học bổ sung kiến thức: 1.200.000 đồng/môn

     Thí sinh nộp lệ phí thi và lệ phí hồ sơ tại phòng Kế hoạch – Tài vụ, Trường Đại học Trà
  Vinh hoặc chuyển khoản - Chủ tài khoản: Trường Đại học Trà Vinh, số tài khoản 7400 201

  005232 tại Ngân hàng NN&PTNT CN Trà Vinh, khi nộp nhớ ghi rõ họ tên, ngành đăng ký,
  đơn vị.     VIII. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC,


     ÔN TẬP DỰ KIẾN


     - Nhận hồ sơ đến hết ngày: 28/05/2021
     - Đăng ký học bổ sung kiến thức đến hết ngày: 09/04/2021
     - Đăng ký ôn thi đến hết ngày: 20/05/2021

     - Lịch ôn thi từ ngày: 28/05/2021 đến ngày 20/06/2021

          Viện Phát triển nguồn lực, ĐHTV; (0294) 6 274 222; rdi@tvu.edu.vn; https://rdi.edu.vn
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11