THTV – Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo thăm và làm việc tại Trường Đại học Trà Vinh (24/02/2024)