Liên từ và các bài luyện tập Liên từ (Phần 3 – Liên từ tương quan)

Liên từ tương quan (Correlative Conjunctions), một trong ba loại liên từ chính, là các cặp từ dùng để liên kết các từ, các cụm từ hoặc các mệnh đề lại với nhau. Đặc biệt, liên từ tương quan chỉ liên kết hai thành phần có cùng giá trị ngữ pháp và các cặp từ này luôn đi chung với nhau, không thể tách rời được.

Như đã giới thiệu ở Phần 1 – Các loại liên từ, liên từ tương quan là các cặp từ như: both…and…, either…or…, neither…nor…, not only…but also…, whether…or…, …

Xem lại Liên từ và các bài luyện tập Liên từ (Phần 1 – Các loại liên từ)

Ví dụ: Both his mother and his father will be there. (Cả cha và mẹ của anh ấy đều sẽ đến đó.)

I’m going to buy either the blue one or the red one – I can’t decide. (Tôi sẽ mua cái màu xanh hoặc cái màu đỏ – tôi không thể quyết định.)

CÁC BÀI LUYỆN TẬP LIÊN TỪ TƯƠNG QUAN

https://www.khanacademy.org/humanities/grammar/parts-of-speech-the-preposition-and-the-conjunction/correlative-conjunctions-and-starting-sentences/e/correlative-conjuntions

https://www.grammarbank.com/neither-nor-either-too-so.html

https://reviewgamezone.com/mc/candidate/test/?test_id=26721&title=Correlative%20Conjunctions