Video hướng dẫn đăng nhập Turnitin

Turintin là phần mềm kiểm tra tính trùng lắp của luận án, luận văn. Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc cấp tài khoản sử dụng phần mềm Turnitin, như sau:

  1. Đối tượng và thời gian sử dụng

– Đối với học viên: Tài khoản và thời gian sử dụng được cấp theo thời gian thực hiện quyết định giao đề tài và phân công người hướng dẫn khoa học.

– Đối với nghiên cứu sinh: Tài khoản và thời gian sử dụng được cấp từ ngày có quyết định công nhận hướng nghiên cứu và người hướng dẫn nghiên cứu sinh.

  1. Phương thức thực hiện

– Học viên và nghiên cứu sinh sử dụng tài khoản được cấp để thực hiện kiểm tra, chỉnh sửa nội dung trùng lặp theo quy định của Trường.

– Kết quả kiểm tra tính trùng lặp cùng với hình thức trình bày luận văn, luận án, chuyên đề đạt yêu cầu là cơ sở để Phòng Đào tạo Sau đại học tiếp nhận hồ sơ đăng ký bảo vệ.

– Tài khoản được cấp theo địa chỉ Email của học viên và nghiên cứu sinh đăng ký từ đầu khóa học.

  1. Trách nhiệm của học viên/nghiên cứu sinh và hình thức xử lý

– Tài khoản được cấp cho học viên và nghiên cứu sinh sử dụng nhằm mục đích kiểm tra tính trùng lặp luận văn, luận án, các công trình nghiên cứu, các chuyên đề, bài tập,.. trong thời gian học tập tại Trường.

– Học viên và nghiên cứu sinh có trách nhiệm bảo quản, sử dụng tài khoản đúng mục đích, không tự ý cho mượn, thuê bất cứ hình thức nào.

– Trường hợp học viên và nghiên cứu sinh vi phạm sẽ bị thu hồi tài khoản và xử lý trách nhiệm theo quy định