Page 9 - Viện Phát triển Nguồn lực
P. 9

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
               THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
                 GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG I                               I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG      Giáo viên trung học cơ sở hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường

   xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học cơ sở

   (THCS), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ
   của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I, có một trong các điều kiện sau:

     1. Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng
   theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I;

     2. Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên.                           II. MỤC TIÊU           Cung cấp, cập nhật kiến thức và các kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên
        môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I.         III. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC
          VÀ THỜI GIAN BỒI DƯỠNG   a) Chương trình gồm có 03 phần:

    - Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (04 chuyên đề);

    - Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (06 chuyên đề);

    - Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.
   b) Thời gian bồi dưỡng:

    - Tổng thời gian là 6 tuần x 5 ngày làm việc/tuần x 8 tiết/ngày = 240 tiết.

    - Phân bổ thời gian:
        + Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 176 tiết

        + Ôn tập: 10 tiết

        + Kiểm tra: 06 tiết
        + Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết

        + Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng): 04 tiết


    9           Tröôøng Ñaïi hoïc Traø Vinh; Ñieän thoaïi: (0294) 3 858 868; Email: cscd@rdi.edu.vn
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14