Page 8 - Viện Phát triển Nguồn lực
P. 8

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

                                                Số tiết
  TT                 Nội dung                              Thảo luận,
                                       Tổng     Lý thuyết
                                                      thực hành

     Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng
  I                                       60      32       28
     chung

  1  Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam             12      8       4

     Viên chức và những văn bản quy định pháp luật về
  2                                       12      8       4
     GVMN


  3  Kỹ năng giao tiếp của GVMN                        12      8       4

  4  Kỹ năng quản lý cảm xúc của bản thân                   16      8       8


     Ôn tập và kiểm tra phần I                         8              8

     Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành
  II                                      132      70       62
     và đạo đức nghề nghiệp


  5  Tìm hiểu đặc điểm tâm lý trẻ mầm non                   20      12       8

  6  Thực hiện Chương trình GDMN trong nhóm, lớp               20      12       8


     Xây dựng môi trường vật chất trong giáo dục trẻ ở trường
  7                                       20      10       10
     mầm non

  8  Chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non                      16      10       6

  9  Quản lý nhóm, lớp và quản lý trẻ mầm non                 16      10       6


     Phối hợp với cha mẹ trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm
  10                                       16      8       8
     non

     Đạo đức của GVMN trong giáo dục trẻ mầm non
  11                                       16      8       8


     Ôn tập và kiểm tra phần II                        8              8 III  Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch               44      4       40

  1  Tìm hiểu thực tế                             24              24


  2  Hướng dẫn viết thu hoạch                         4      4

  3  Viết thu hoạch                              16              16


     Khai giảng, bế giảng                           4              4

                  Tổng cộng:                  240      106      134


          Tröôøng Ñaïi hoïc Traø Vinh; Ñieän thoaïi: (0294) 3 858 868; Email: cscd@rdi.edu.vn      8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13