Page 7 - Viện Phát triển Nguồn lực
P. 7

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
                 THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

                         GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG IV                   I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG


                   Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non

              công lập (GDMN), đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp
              với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non

              (GVMN) hạng IV, chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề
              nghiệp GVMN hạng IV.                II. MỤC TIÊU


          Học viên được nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát

     triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức
     giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng IV.      III. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ

          THỜI GIAN BỒI DƯỠNG  a) Chương trình gồm 3 phần:
    - Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (4 chuyên đề);

    - Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (7 chuyên đề);
    - Phần III. Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.
  b) Thời gian bồi dưỡng:
     - Tổng thời gian là: 240 tiết.

     - Phân bổ thời gian:
       + Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 176 tiết;
       + Ôn tập: 10
       + Kiểm tra: 06

       + Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết;
       + Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng): 04 tiết.


    7           Tröôøng Ñaïi hoïc Traø Vinh; Ñieän thoaïi: (0294) 3 858 868; Email: cscd@rdi.edu.vn
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12