Page 6 - Viện Phát triển Nguồn lực
P. 6

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH


                                                Số tiết

  TT                 Nội dung                              Thảo luận,
                                       Tổng     Lý thuyết
                                                      thực hành

     Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng
  I                                       60      32       28
     chung


  1  Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước                    12      8       4

  2  Luật Trẻ em và hệ thống quản lý giáo dục                 12      8       4

  3  Kỹ năng làm việc nhóm                          12      8       4


  4  Kỹ năng quản lý thời gian                        16      8       8

     Ôn tập và kiểm tra phần I                         8              8


     Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành
  II                                      132      70       62
     và đạo đức nghề nghiệp

  5  Phát triển Chương trình GDMN của khối lớp                20      12       8


     Xây dựng môi trường tâm lý- xã hội trong giáo dục trẻ ở         20      12       8
  6
     trường mầm non

     Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
  7                                       20      10       10  8  Sáng kiến kinh nghiệm trong GDMN                     16      10       6

     Kỹ năng hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề
  9                                       16      10       6
     nghiệp cho giáo viên

     Tổ chức, huy động cộng đồng tham gia giáo dục trẻ mầm
  10                                       16      8       8
     non


     Đạo đức của giáo viên mầm non trong xử lý tình huống sư
  11                                       16      8       8
     phạm ở trường mầm non

     Ôn tập và kiểm tra phần II                        8              8


 III  Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch               44      4       40


  1  Tìm hiểu thực tế                             24              24

  2  Hướng dẫn viết thu hoạch                         4      4


  3  Viết thu hoạch                              16              16

     Khai giảng, bế giảng                           4              4


                                Tổng cộng:    240      106      134


          Tröôøng Ñaïi hoïc Traø Vinh; Ñieän thoaïi: (0294) 3 858 868; Email: cscd@rdi.edu.vn      6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11