Page 5 - Viện Phát triển Nguồn lực
P. 5

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
            THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

                   GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III


                   I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

        Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập (GDMN), đã

   được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề
   nghiệp Giáo viên mầm non (GVMN) hạng III hoặc đang giữ chức danh nghề nghiệp GVMN hạng IV

   hoặc tương đương từ đủ 2 (hai) năm trở lên, chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh

   nghề nghiệp GVMN hạng III

                          II. MỤC TIÊU        Học viên được nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp,
   thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN

   hạng III.
                  III. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ III. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ
                  THỜI GIAN BỒI DƯỠNGTHỜI GIAN BỒI DƯỠNG  a) Chương trình gồm 3 phần:

     - Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (4 chuyên đề);
     - Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (7 chuyên đề);
     - Phần III. Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.
  b) Thời gian bồi dưỡng:
      - Tổng thời gian là: 240 tiết.
      - Phân bổ thời gian:

        + Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 176 tiết;
        + Ôn tập: 10
        + Kiểm tra: 06
        + Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết;
        + Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng): 04 tiết.


    5           Tröôøng Ñaïi hoïc Traø Vinh; Ñieän thoaïi: (0294) 3 858 868; Email: cscd@rdi.edu.vn
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10