Page 4 - Viện Phát triển Nguồn lực
P. 4

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
                    CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH


                                                Số tiết

  TT                 Nội dung                              Thảo luận,
                                       Tổng     Lý thuyết
                                                      thực hành

     Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng
  I                                       60      32       28
     chung

  1  Quyết định hành chính nhà nước                      12      8       4


  2  Giáo dục mầm non trong xu thế đổi mới                  12      8       4

  3  Kỹ năng tạo động lực làm việc cho GVMN                  12      8       4


  4  Kỹ năng quản lý xung đột                         16      8       8

     Ôn tập và kiểm tra phần I                         8              8


     Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành
  II                                      132      70       62
     và đạo đức nghề nghiệp

  5  Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường           20      12       8


  6  Xây dựng nhà trường thành cộng đồng học tập               20      12       8

     Kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá ngoài trường
  7                                       20      10       10
     mầm non


  8  Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong GDMN             16      10       6

  9  Kỹ năng biên soạn tài liệu bồi dưỡng về GDMN               16      10       6


     Tổ chức sinh hoạt chuyên môn phát triển năng lực nghề
  10                                       16      8       8
     nghiệp dưới hình thức “nghiên cứu bài học”

     Đạo đức của cán bộ quản lý trong giải quyết các vấn đề ở
  11                                       16      8       8
     nhà trường mầm non và cộng đồng

     Ôn tập và kiểm tra phần II                        8              8 III  Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch               44      4       40

  1  Tìm hiểu thực tế                             24              24

  2  Hướng dẫn viết thu hoạch                         4      4


  3  Viết thu hoạch                              16              16

                            Khai giảng, bế giảng    4              4


                                Tổng cộng:    240      106      134

          Tröôøng Ñaïi hoïc Traø Vinh; Ñieän thoaïi: (0294) 3 858 868; Email: cscd@rdi.edu.vn      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9