Page 3 - Viện Phát triển Nguồn lực
P. 3

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

           THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
                   GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG II   I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG


  Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục

  mầm non công lập (GDMN), đã được bổ nhiệm và đang làm
  việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của

  chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non (GVMN) hạng II

  hoặc đang giữ chức danh nghề nghiệp GVMN hạng III hoặc
  tương đương từ đủ 3 năm trở lên, chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng

  theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng II.
  II. MỤC TIÊU      Học viên tham gia bồi dưỡng được nâng cao năng lực

  chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực

  hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu
  chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng II.
   III. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ
   THỜI GIAN BỒI DƯỠNG


   1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng
      a) Chương trình gồm có 3 phần:
      - Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các
   kỹ năng chung (4 chuyên đề);
      - Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành
   và đạo đức nghề nghiệp (7 chuyên đề);
      - Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.
      b) Thời gian bồi dưỡng:
      - Tổng thời gian: 240 tiết.
      - Phân bổ thời gian:
      + Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 176 tiết;
      + Ôn tập: 10
      + Kiểm tra: 06
      + Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết
      + Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng): 04 tiết.


    3            Tröôøng Ñaïi hoïc Traø Vinh; Ñieän thoaïi: (0294) 3 858 868; Email: cscd@rdi.edu.vn
   1   2   3   4   5   6   7   8