Page 2 - Viện Phát triển Nguồn lực
P. 2

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH


                                                Số tiết

  TT                 Nội dung                              Thảo luận,
                                       Tổng     Lý thuyết
                                                      thực hành

     Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng
  I                                       60      26       34
     chung

     Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển GDĐH Việt Nam trước
  1  yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế  12      6       6  2  Lý luận về hành chính nhà nước                      12      6       6


  3  Quản lý GDĐH trong cơ chế thị trường định hướng XHCN           12      6       6

     Một số kỹ năng chung trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại
  4                                       16      8       8
     học

     Ôn tập và kiểm tra phần I                         8              8


     Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo
  II                                      132      64       68
     đức nghề nghiệp
     Phát triển đội ngũ giảng viên trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực
  5                                       16      8       8
     trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế

     Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học,   28      12       16
  6
     thạc sĩ và tiến sĩ


  7  Phương pháp dạy học đại học theo định hướng phát triển năng lực     24      12       12

  8  Đảm bảo chất lượng GDĐH                         12      8       4


  9  Quản lý hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ             16      8       8

  10  Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH               16      8       8


  11  WTO và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo                12      8       4

     Ôn tập và kiểm tra phần II                        8              8


 III  Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch               44      4       40


  1  Tìm hiểu thực tế                             24              24

  2  Hướng dẫn viết thu hoạch                         4      4


  3  Viết thu hoạch                              16              16

     Khai giảng, bế giảng                           4              4


                                Tổng cộng:    240      94      146


          Tröôøng Ñaïi hoïc Traø Vinh; Ñieän thoaïi: (0294) 3 858 868; Email: cscd@rdi.edu.vn      2
   1   2   3   4   5   6   7