Page 10 - Viện Phát triển Nguồn lực
P. 10

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
                                                Số tiết
  TT                 Nội dung                              Thảo luận,
                                         Tổng   Lý thuyết
                                                     thực hành

     Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng
  I                                       60     32       28
     chung

  1  Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa               12      8       4

  2  Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam          12      8       4


     Xu hướng đổi mới quản lý giáo dục phổ thông (GDPT) và
  3                                       12      8       4
     quản trị nhà trường THCS


  4  Động lực và tạo động lực cho giáo viên THCS                16      8       8

     Ôn tập và kiểm tra phần I                         8              8


     Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức
  II                                       132     76       56
     nghề nghiệp

     Xu hướng đổi mới quản lý hoạt động dạy học và giáo dục ở
  5                                       20     12       8
     trường THCS

  6  Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I           20     12       8

     Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu
  7                                       20     12       8
     trong trường THCS

  8  Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường THCS           24     16       8

     Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
  9                                       20     12       8
     ở trường THCS


     Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiêu nhà
  10                                       20     12       8
     trường và liên kết, hợp tác quốc tế

     Ôn tập và kiểm tra phần II
                                          8              8

 III  Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch               44      4       40


  1  Tìm hiểu thực tế                             24             24

  2  Hướng dẫn viết thu hoạch                         4      4


  3  Viết tiểu luận                              16             16

     Khai giảng, bế giảng                           4              4


                                 Tổng cộng:   240     112      128


          Tröôøng Ñaïi hoïc Traø Vinh; Ñieän thoaïi: (0294) 3 858 868; Email: cscd@rdi.edu.vn     10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15