Page 1 - Viện Phát triển Nguồn lực
P. 1

CHƯƠNG TRÌNH

                    BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN

                      CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

                          GIẢNG VIÊN HẠNG II


                   I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG               iên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH)
               công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp
          Vvới chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng

          II), có một trong các điều kiện sau:
          1. Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) nhưng chưa có Chứng chỉ
          bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).

          2. Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) hoặc tương đương từ đủ 5 năm
          trở lên.

                     II. MỤC TIÊU CHUNG


              Sau khi bồi dưỡng học viên nâng cao được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát
          triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng
          tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).


                       III. KHỐI LƯỢNG
             KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN BỒI DƯỠNG  1. Chương trình có 3 phần:

  - Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (4 chuyên đề);
  - Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (7 chuyên đề);
  - Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.
  2. Thời gian bồi dưỡng:
  - Tổng: 240 tiết.
  - Phân bổ:
     + Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 176 tiết;
     + Ôn tập: 10 tiết
     + Kiểm tra: 06 tiết
     + Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết
     + Khai giảng, bế giảng: 04 tiết.
    1         Tröôøng Ñaïi hoïc Traø Vinh; Ñieän thoaïi: (0294) 3 858 868; Email: cscd@rdi.edu.vn
   1   2   3   4   5   6