[USA] Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Tiến Sĩ Chương Trình: Radcliffe Fellows Tại Đại Học Harvard 2021/2022

Giới thiệu

Các nghiên cứu sinh của Radcliffe là các nhà khoa học, nhà văn, học giả, trí thức công cộng, nhà thực hành và nghệ sĩ có công việc tạo ra sự khác biệt trong lĩnh vực chuyên môn của họ và trong thế giới rộng lớn hơn.

Có trụ sở tại Radcliffe Yard – một khu bảo tồn ở trung tâm Đại học Harvard – các nghiên cứu sinh tham gia vào một cộng đồng liên ngành và sáng tạo độc đáo. Học bổng tại Radcliffe là một cơ hội để thoát khỏi những thói quen thông thường và đi sâu vào một dự án. Với khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên của Harvard, các nghiên cứu sinh của Radcliffe phát triển các công cụ và phương pháp mới, thách thức các quy ước nghệ thuật và học thuật, đồng thời hiểu biết khứ và hiện tại của chúng ta.

Điều kiện tham gia

Ứng viên trong ngành khoa học xã hội và nhân văn:

 – Đã nhận bằng tiến sĩ (hoặc bằng cấp cuối cùng phù hợp) trong lĩnh vực dự án được đề xuất ít nhất hai năm trước khi được bổ nhiệm làm đồng nghiệp (tháng 12 năm 2020 cho năm nghiên cứu 2022-23).

– Đã xuất bản một chuyên khảo hoặc ít nhất hai bài báo trên các tạp chí được tham khảo hoặc các tuyển tập đã được biên tập.

Ứng viên trong ngành khoa học, kỹ thuật và toán học:

– Đã nhận bằng tiến sĩ trong lĩnh vực của dự án được đề xuất ít nhất hai năm trước khi được bổ nhiệm làm đồng nghiệp (tháng 12 năm 2020 cho năm nghiên cứu 2022-23)

– Đã xuất bản ít nhất năm bài báo trên các tạp chí có tài liệu tham khảo. Hầu hết các nghiên cứu sinh về khoa học, kỹ thuật và toán học đã xuất bản hàng chục bài báo.

Lợi ích

– Chương trình Học bổng Radcliffe trao 50 suất học bổng mỗi năm học. Ứng viên có thể nộp đơn với tư cách cá nhân hoặc trong một nhóm từ hai đến ba người làm việc trong cùng một dự án. Radcliffe hỗ trợ học bổng gắn bó.

– Radcliffe hoan nghênh các đề xuất liên quan đến các lĩnh vực trọng tâm của Viện, bao gồm: Luật pháp, giáo dục và công lý Lãnh đạo thanh niên và sự tham gia của người dân Di sản của chế độ nô lệ Phản ánh lịch sử và di sản thể chế độc đáo của Radcliffe, chúng tôi hoan nghênh các đề xuất tập trung vào phụ nữ, giới tính và xã hội hoặc dựa trên các bộ sưu tập phong phú của Thư viện Schlesinger.

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/9/2021

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1)

Điện thoại: 0294 3 855 959