[Australia] Học Bổng của 39 Trường Đại học ở Úc 2021

1. The University of Sydney

a.       Sydney International Student Award

•        Trị giá: 20%

•        Tự động xét + kèm bài luận

b.       Vice-chancellor’s international Scholarship (VCIS)

• Trị giá: 5,000-10,000-20,000-40,000

•        Tự động xét dựa trên thành tích học tập

2. The University of New South Wales

a.       International Scientia Coursework Scholarship

•        Trị giá: 100% hoặc 20,000/ năm

•        Tự động xét + kèm bài luận

b.       Australia’s Global University Award

• Trị giá: 5,000-10,000

•        Tự động xét dựa trên thành tích học tập

c.       UNSW Law International Award

• Trị giá: 10,000

•        Tự động xét

d.       UNSW Business School International Scholarship

•        Trị giá: 5,000

•        Tự động xét

3. The University of Technology Sydney

a.       Vice-Chancellor’s International Undergraduate/ Postgraduate Scholarship

•        Trị giá: 100%

•        Bài luận

b.       UTS Undergraduate/ Postgraduate Academic Excellence International Scholarship

•        Trị giá: 25%

•        Tự động xét

c.       International Baccalaureate Scholarship

•        Trị giá: 50%

•        Tự động xét

4. Macquarie University

a.       ASEAN – Macquarie University $10,000 Early Acceptance Scholarship

•        Trị giá: 10,000/ năm

b.       Macquarie University Alumni Scholarship

•        Trị giá: 10%

c.       English Language Scholarship

•        Trị giá: 50% khóa tiếng anh, tối đa 10 tuần

d.       Women in Management and Finance Scholarship

•        Trị giá: 15,000/ năm

Dành cho các chương trình sau: Master of Management

Master of Business Administration Master of Applied Finance

Master of Banking and Finance Master of Finance

5. University of Wollongong

a.       University of Wollongong Diplomat Scholarship

•        Trị giá: 30%

b.       University Excellence Scholarship

•        Trị giá: 30% cho cả UG and PG

c.       UOW Alumni Postgraduate Scholarship

•        Trị giá: 10%

d.       Vietnam Bursary

•        Trị giá: 20%

e.       Commencing Students Offshore Bursary

•        Trị giá: 10%

 6. University of Newcastle

a.       Bachelor of Engineering / Technology / Architecture Scholarship (Unlimited)

•        Trị giá: $5,000/năm

•        Yêu cầu: Year 12 GPA ≥ 8.5

b.       Master of Engineering / Technology / Architecture Scholarship (Unlimited)

• Trị giá: $2,000 – $6,000/year

•        Yêu cầu: Bachelor GPA ≥ 4.5/7.0

c.       FEBE Golden Jubilee Commemorative International Scholarship (2 available)

•        Trị giá: 100% tuition fees for Bachelor of Engineering

/ Technology / Architecture

•Yêu cầu: Excellent academic abilities

d.       Global Leaders Scholarship (Unlimited)

•        Trị giá: up to 12,500

•        Dành cho chương trình kinh doanh và luật

7. University of New England

a.       Accommodation scholarships

•        Trị giá: up to $11,000

b.       UNE International Bursary

•        Trị giá: 30% cho cả UG and PG

 8. Chales Sturt University

International student support scholarship 2020-2021

•        Trị giá: 30% cho 2 học kì đầu

9. Autralian Catholic University

a.       ACU International Scholarship

•        Trị giá: 50% học phí

b.       Global Excellence Scholarships

•        Trị giá:  $2,500/ kì

Undergraduate 3 year degree $15,000 Undergraduate 4 year double degree $20,000 Postgraduate 2 year degree $10,000

10. Western Sydney University

a.       Ice-chancellor’s academic excellence undergraduate/ postgraduate scholarships 50% học phí toàn bộ chương trình

b.       Western sydney international scholarships

3,000-6,000/ năm

11. Southern Cross University

a.       The Outstanding Academic Excellence Scholarship

•        Trị giá: 15,000/ năm

b.       Advancement Scholarship

•        Trị giá: 8,000/ năm

c.       SCU International Women in STEM Scholarship

•        Trị giá: 8,000/ năm

d.       Vice Chancellor’s Academic Excellence Scholarship

•        Trị giá: 8,000/ năm

e.       SCU International Regional Scholarship

•        Trị giá: 5,000/ năm

12. The University of Adelaide

a.       Global Citizens Scholarship 2021-2025

• Trị giá: 15%- 30%

•        Tự động xét

b.       Global Academic Excellence Scholarship (International) 2021-2025

•        Trị giá: 50%

•        Tự động xét

c.       Family Scholarships (International) 2021- 2025

•        Trị giá: 25%

•        Tự động xét

d.       Alumni  Scholarships  (International) 2021-2025

•        Trị giá: 25%

• Tự động xét

13. Flinders University

a.       Vice-Chancellor  International  Scholarship

•        Trị giá: 50%

•        Bài luận

b.       Excellence Scholarship

•        Trị giá: 25%

•        Tự động xét

c.       Global Scholarship

•        Trị giá: 20%

•        Tự động xét

 14. University of South Australia

a.       Vice Chancellor’s International Excellence Scholarship

•        Trị giá: 50% toàn bộ học phí Bài luận

b.       International Merit Scholarship

•        Trị giá: 15%/ năm

 15. Torrens University

a.       Asia Scholarship for business/health 20%

•        Học bổng 20% Asia Scholarship không giới hạn số lượng

•        Học lực khá trở lên (GPA lớp 12 từ 7.0 trở lên)

•        Không cần điểm IELTS để xét học bổng

b.       Design Scholarship up to 25%

16. The Univeristy of Western Australia

Global Excellence Scholarship

Đối với bậc cử nhân, xét trên điểm lớp 12

• GPA 9.8 => học bổng $45,000

• GPA 9.2 => học bổng $30,000

• GPA 8.7 => học bổng $24,000

• GPA 8.5 => học bổng $15,000

Đối với bậc thạc sỹ, xét trên điểm đại học của cátrường nhóm 1

• GPA 8.5+ => học bổng $30,000

• GPA 8.0- 8.49 => học bổng $20,000

• GPA 7.5- 7.99 => học bổng $16,000

• GPA 7.0- 7.49 => học bổng $10,000

17. The University of Notre Dame Australia

a.       International Merit Scholarships

•        Trị giá: 25% năm đầu tiên

b.       International Undergraduate Academic Merit Scholarships

•        Trị giá: 20% toàn bộ khóa học

18. Murdoch University

International Welcome Scholarship

• Trị giá: 12,000

19. Curtin University

Curtin International Scholarships – Merit Scholarship

25% cho năm học đầu tiên

20. Edith Cowan University

a.       2021 International Undergraduate Scholarship

•        Trị giá: 20%

b.       2021 International Masters Scholarship

•        Trị giá: 20% cho năm đầu tiên

c.       Executive Dean’s 2021 Master of Engineering Scholarship

Trị giá: 10%

 21. The University of Queensland

a.       UQ Excellence Scholarships

•        Trị giá: 25%

•        Tự động xét

b.       High Achievers

• Trị giá: 10,000

•        Tự động xét

c.       UQ Lifelong Learner

•        Trị giá: 10%

•        Tự động xét

d.       UQ Economics Vietnam Scholarship

•        Trị giá: 50%

•        Bài luận

Closing date for students commencing in Semester 1 is 30 November.

Closing date for students commencing in Semester 2 is

30 May.

22. Queenland University of Technology

International Merit Scholarship (IMS)

•        Trị giá: 25% học phí

•        Điểu kiện:

Y12 GPA GPA 8.5 /10

UG GPA3.3/4 or GPA8.25/10

23. Griffith University

a.       Remarkable Scholarship

•        Trị giá: 50% toàn bộ học phí Bài luận

b.       International Student Academic Excellence Scholarship

•        Trị giá: 25%

c.       International Student Academic Merit Scholarship

•        Trị giá: 20%

d.       Specialized scholarships

–        Master of Integrated Water Management: AUD95,564 ( 2 year tuition fee and living expenses)

–        Master of Catchment Science: AUD56,000 (2 year tuition fee)

–        Master of Integrated Water Management’s partial scholarships: AUD9,500

–        Master of Catchment Science’s partial scholarships: AUD9,500

24. CQ University

International Student Scholarship (ISS)

•        Trị giá: 25% toàn bộ học phí Tự động xét

25. The University of Sunshine Coast

The International Student Outlook (ISO) Scholarship

•Trị giá: 15% học phí

26. Univeristy of Southern Queenland

International Student Support Scholarship

•        Trị giá: 25% cho toàn bộ khóa học

27. Bond University

a.       International Stand Out Scholarship

•        Trị giá: 25%

b.       International Leadership Scholarship

• Trị giá: 10,000

c.       Transformer Scholarship

•        Trị giá: 50%

d.       International Undergraduate Excellence Scholarship

•        Trị giá: 50%

28. Swinburne Univeristy

a.       Swinburne International Excellent Undergraduate/ Postgraduate Scholarship

• Trị giá: 10-75%

b.       George Swinburne Stem Postgraduate Scholarship

•        Trị giá: 30%

c.       Scholarships For Research Students

•        Trị giá: up to 100%

29. Deakin University

a.       DEAKIN  VICE-CHANCELLOR’S  INTERNATIONAL SCHOLARSHIP

• Trị giá: 50-100%

Bài luận + thư giới thiệu

b.       Deakin  International  Scholarship

•        Trị giá: 25%

c.       Deakin Stem Scholarship

•        Trị giá: 20%

d.       Warrnambool Campus International Bursary

•        Trị giá: 20% + discount chi phí ở 20%

30. Rmit University

a.       Rmit Ready Bursary

•        Trị giá: 20% cho khóa tiếng anh/ dự bị đại học trong năm 2021

b.       STEM Scholarships for Southeast Asia (5 suất)

• Trị giá: 10,000

31. The University of Melbourne

a.       Bachelor of Commerce Global Scholarship

•        Trị giá: 20%

•        Số lượng: 50 suất

b.       Melbourne International Undergraduate Scholarship

• Trị giá: 50-100%

•        Số lượng: 50 suất

c.       Bachelor of Arts International Scholarship

• Trị giá: 25-50%

•        Số lượng: 23 suất

d.       International Graduate Merit Scholarships

• Trị giá: 25-50%

•        Số lượng: 15 suất

e.       Commerce Undergraduate International Merit Scholarships

•        Trị giá: 50%

•        Số lượng: 10 suất

32. Monash University

a.       Monash International Leadership Scholarship | 100% | 4 Suất

b.       Monash International Merit Scholarship| 10,000/ Năm | 31 Suất

c.       Monash  Engineering  International Scholarship For Excellence| 10,000/ Năm | 25 Suất

d.       Master Of Professional Engineering Scholarship| 10,000/ Năm | 20 Suất

e.       Master Of Financial Mathematics Scholarship| 100% | 2 Suất

f.       Faculty Of Law Masters International Scholarship | 10,000

g.       Pharmacy  International  Undergraduate Merit Scholarship| 25-50% | 4 Suất

h.       Sir John Monash Scholarship For Excellence| 10,000/năm| 10 Suất

33. La Trobe University

a.       Vice-Chancellor Excellence Scholarship – Vietnam

•        Trị giá: 100%

•        Bài luận + CV

b.       La Trobe South East Asia Scholarship

•        Trị giá: up to 30%

•        Tự động xét

34. Federation University

a.       Australia Global Innovator Scholarship

•        Trị giá: 20%

b.       Global Excellence Scholarship

•        Trị giá: 25%

35. Victoria University

a.       Vu Future Leaders Scholarship (International)

•        Trị giá: 20% cho 2 học kỳ đầu

b.       Vu Alumni Discount

•        Trị giá: 10%

36. University of Tasmania

a.       Dean of Tasmanian School of Business & Economics (TSBE) Merit Scholarship 2021

•        Trị giá: 50%

b.       ASEAN Science and Technology Undergraduate Merit Scholarship 2021

•        Trị giá: 50%

c.       Tasmania International Scholarships (TIS)

•        Trị giá: 25%

37. Charles Darwin University

a.       Ice-Chancellor’s International High Achievers Scholarships (vcihas)

• trị giá: 25-50%

b.       CDU Global Excellence Award

•        trị giá: 50% năm đầu + 10% các năm còn lại

c.       Cdu global leader award

•        trị giá: 25% năm đầu + 10% các năm còn lại

d.       CDU Global Achiever Award

•        trị giá: 15% năm đầu tiên

38. Australian National University

Anu Chancellor’s International Scholarship

25% one off based on merit

39. University of Canberra

a.       University of Canberra International Course Merit Scholarship

•        Trị giá: 25%

b.       University of Canberra International High Achiever Scholarship

•        Trị giá: 20%

c.       University of Canberra International Alumni Scholarship

•        Trị giá: 10%

Thông tin chi tiết của các học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959.