[New Zealand] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ, Bậc Tiến Sĩ: Trust Fund Of Hutt Timber Holdings Limited Tại Đại Học Canterbury 2021

Học bổng Owen Browning tại Đại học Canterbury, năm 2021: Học bổng Owen Browning của Đại học Canterbury hiện đang nhận hồ sơ đăng ký học tập và nghiên cứu tại New Zealand. Đơn xin học bổng được nộp bởi các ứng viên có năng lực và đủ điều kiện đồng thời là những người đam mê nâng cao trình độ học vấn của họ để lấy bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

Học bổng được cung cấp bởi Hutt Timber Holdings Limited trước đây để tưởng nhớ ông Owen Browning, người đã đóng một vai trò tích cực trong sự phát triển của Timber New Zealand.

(Các) nhà tài trợ học bổng: Quỹ ủy thác của Hutt Timber Holdings Limited

Học bổng sẽ được nhận tại: Đại học Canterbury, New Zealand.

Loại học bổng: Học bổng được tài trợ hoàn toàn

Giá trị học bổng: Toàn bộ tài trợ (Số tiền không được nêu rõ)

Số lượng giải thưởng: Không được nêu rõ

Mức học bổng: Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế.

Chi tiết: Học bổng sẽ hỗ trợ bậc sau đại học cho những người đăng ký học thạc sĩ về Khoa học môi trường và Tiến sĩ Lâm nghiệp hoặc Kỹ thuật Lâm nghiệp của Khoa Lâm nghiệp.

Đủ tiêu chuẩn:

Học bổng dành cho những ứng viên là sinh viên quốc tế đã được nhận vào học hoặc những người đủ điều kiện nhập học để nghiên cứu sau đại học về Lâm nghiệp tại Đại học Canterbury.

Ứng viên cho học bổng bậc Thạc sĩ phải có bằng cử nhân trong các khóa học liên quan từ một cơ sở đào tạo đại học được công nhận.

Ứng viên cho học bổng bậc Tiến sĩ phải có bằng thạc sĩ liên quan đạt được từ một trường đại học được công nhận.

Các ứng viên phải chứng minh năng lực học tập, khả năng lãnh đạo và phải sẵn sàng tương tác với những người đến từ những nền văn hóa, tôn giáo và chủng tộc khác nhau.

Các khóa học về Khoa học môi trường, Lâm nghiệp và Kỹ thuật Lâm nghiệp.

Cách thức đăng ký

Ứng viên phải đăng ký trực tuyến bằng cách hoàn thành mẫu đơn đăng ký năm 2021 cho Học bổng Owen Browning tại Đại học Canterbury.

Các ứng viên nên đảm bảo rằng họ cung cấp thông tin được yêu cầu và tải lên các tài liệu hỗ trợ có liên quan.

Hạn nộp hồ sơ: ngày 1 tháng 11 năm 2021

Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế , Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh.

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 – tòa nhà B1). Điện thoại: 0294 3 855 959.