Page 8 - Viện Phát triển Nguồn lực
P. 8

NÔNG NGHIỆP

     I. ĐỐI TƯỢNG

     Những người đã có bằng tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT hoặc tương đương trở lên

  (TCCN, CĐ, ĐH…) gồm các đối tượng: Cán bộ công chức, những người đang làm việc tại
  các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, lực lượng vũ trang...


     II. MỤC TIÊU CHUNG

     Ngành Nông nghiệp nhằm đào tạo cán bộ kỹ thuật đạt trình độ đại học có lập trường
  chính trị, tư tưởng vững vàng; có kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực nông nghiệp, có năng

  lực nghiên cứu về kinh tế, xã hội để phong hiểu phong tục, tập quán ở nông thôn, hỗ trợ, tổ
  chức, đề xuất các dự án phát triển nông nghiệp nông thôn.

     III THỜI GIAN ĐÀO TẠO.

     - Tốt nghiệp THPT, THCN và tương đương: 04 năm.

     - Tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành hoặc khác ngành: 2.5 - 3.0 năm.
     - Tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành hoặc khác ngành: 1.5 - 2.0 năm.

     - Tốt nghiệp Đại học khác ngành: 2.0 năm

     IV. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC

     - Đối tượng tốt nghiệp THPT: 107 tín chỉ.

     - Đối tượng tốt nghiệp Trung cấp: 76 - 82 tín chỉ.
     - Đối tượng tốt nghiệp Cao đẳng: 72 - 78 tín chỉ.

     - Đối tượng tốt nghiệp Đại học: 75 tín chỉ.


     V. VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

     Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành NNNT có thể làm việc tại các vị trí sau:
     - Là cán bộ kỹ thuật tại các công ty kinh doanh, sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp;

  các trung tâm giống, trung tâm khuyến nông, trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật, ban
  nông nghiệp xã, các sở ban ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp trong và ngoài tỉnh.

     - Là cán bộ hoạch định, tổ chức, đánh giá các chương trình, dự án phát triển nông thôn
  các cấp; chuyển giao thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

     - Nghiên cứu các giải pháp tác động tích cực và hiệu quả vào cộng
  đồng góp phần nâng cao đời sống, phát triển năng lực của cộng

      đồng ở nông thôn, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án
      phát triển có hiệu quả, đảm bảo tính bền vững.

   Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh; Điện thoại: (0294) 6 274 222; Email: rdi@tvu.edu.vn  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13