Page 4 - Viện Phát triển Nguồn lực
P. 4

LUẬT



     I. ĐỐI TƯỢNG

     Những người đã có bằng tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT hoặc tương đương trở lên

  (TCCN, CĐ, ĐH…) gồm các đối tượng:
     - Cán bộ công chức, những người đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh

  nghiệp nhà nước, tư nhân, lực lượng vũ trang…
     - Sinh viên đang theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng và đại học.

     II. MỤC TIÊU CHUNG


     Đào tạo những người sinh viên có phẩm chất chính trị, tác phong nghề nghiệp, năng
  lực và nghiệp vụ chuyên môn. Trang bị cho sinh viên những kiến thức về pháp luật, thực

  tiễn pháp lí và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan, tích luỹ
  được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản trong đời sống pháp luật; bước đầu có

  định hướng chuyên sâu và rèn luyện kỹ năng thực hành để sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ
  giải quyết được các vấn đề trong lĩnh vực pháp luật. Là cơ sở để người học có thể tiếp tục

  học tập ở trình độ cao hơn.

     III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

     - Tốt nghiệp THPT, THCN và tương đương: 3.5 đến 4.0 năm.

     - Tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành hoặc khác ngành: 2.5 năm đến 3.0 năm.
     - Tốt nghiệp Cao đẳng khác ngành: 2.0 năm đến 2.5 năm.


     IV. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC

     - Đối tượng tốt nghiệp THPT: 110 tín chỉ.
     - Đối tượng tốt nghiệp Trung cấp: 75 - 95 tín chỉ.

     - Đối tượng tốt nghiệp Đại học: 89 tín chỉ.

     V. VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

     - Làm việc trong các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp.

     - Làm việc trong các cơ sở nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành luật.

     - Làm việc trong các Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm trợ giúp pháp lý,
  Trung tâm trọng tài thương mại, văn phòng công chứng và phòng công chứng...
     - Làm việc trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

     - Tiếp tục học các bậc học cao hơn về pháp luật trong và ngoài nước.



   Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh; Điện thoại: (0294) 6 274 222; Email: rdi@tvu.edu.vn  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9