Page 3 - Viện Phát triển Nguồn lực
P. 3

GIÁO DỤC TIỂU HỌC


     I. ĐỐI TƯỢNG


     Những người đã có bằng tốt nghiệp THPT và bằng Trung cấp, Cao đẳng ngành Sư
  phạm Tiểu học, Giáo dục tiểu học hoặc các ngành đào tạo giáo viên và phải đạt một trong

  các tiêu chí sau:
     - Tiêu chí 1: Tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng đạt loại Khá trở lên.

  Học lực lớp 12 đạt loại Khá.
     - Tiêu chí 2: Nếu tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng không đạt loại Khá trở lên thì phải có

  xác nhận công tác của cơ quan đang làm việc (trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo).


     II. MỤC TIÊU CHUNG

     Đào tạo Cử nhân giáo dục Tiểu học nhằm đáp ứng những nhu cầu đổi mới của giáo

  dục tiểu học trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sinh viên tốt nghiệp phải
  có tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khỏe, có năng lực dạy học, giáo dục

  học sinh theo các yêu cầu đổi mới của giáo dục tiểu học, có khả năng dạy tốt chương trình
  tiểu học, nghiên cứu khoa học giáo dục, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu

  của giáo dục tiểu học trong những thập kỷ tới.

     III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO


     - Tốt nghiệp THPT, THCN và tương đương: 4.0 năm.
     - Tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành hoặc gần ngành: 2.5 năm.

     - Tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành hoặc gần ngành: 1.5 năm.

     IV. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC


     - Đối tượng tốt nghiệp THPT: 105 tín chỉ.
     - Đối tượng tốt nghiệp Trung cấp: 70 - 88 tín chỉ.

     - Đối tượng tốt nghiệp Cao đẳng: 45 - 67 tín chỉ.

     V. VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP


     Sau khi tốt nghiệp, sinh viên làm việc tại các trường tiểu học, các
  Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập và các cơ sở giáo dục

  tiểu học có nhu cầu đặc biệt khác. Ngoài ra, sinh viên có thể tham gia
  giảng dạy ở các Khoa Sư phạm Giáo dục tiểu học tại các trường Trung

  học Sư phạm hay Cao đẳng Sư phạm.    3    Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh; Điện thoại: (0294) 6 274 222; Email: rdi@tvu.edu.vn
   1   2   3   4   5   6   7   8