Page 2 - Viện Phát triển Nguồn lực
P. 2

GIÁO DỤC MẦM NON


     I. ĐỐI TƯỢNG

     Những người đã có bằng tốt nghiệp THPT và bằng Trung cấp, Cao đẳng ngành Giáo

  dục Mầm non, Sư phạm Mầm non hoặc các ngành đào tạo giáo viên và phải đạt một trong
  các tiêu chí sau:

     - Tiêu chí 1: Tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng đạt loại Khá trở lên.
  Học lực lớp 12 đạt loại Khá.

     - Tiêu chí 2: Nếu tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng không đạt loại Khá trở lên thì phải có
  xác nhận công tác của cơ quan đang làm việc (trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo).


     II. MỤC TIÊU CHUNG

     Đào tạo những cử nhân ngành Giáo dục Mầm non có phẩm chất chính trị vững vàng,
  có tư cách đạo đức và sức khỏe tốt; có nền tảng kiến thức đủ rộng và sâu; có kỹ năng chăm

  sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cơ bản, giao tiếp mô phạm mẫu mực đáp ứng yêu cầu phát triển,
  đổi mới để phục vụ ngành Giáo dục nước nhà.

     III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

     - Tốt nghiệp THPT, THCN và tương đương: 04 năm.

     - Tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành hoặc khác ngành: 2.5 năm.
     - Tốt nghiệp Cao đẳng khác ngành: 1.5 – 2.0 năm.


     IV. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC

     - Đối tượng tốt nghiệp THPT: 108 tín chỉ.

     - Đối tượng tốt nghiệp Trung cấp: 73 - 98 tín chỉ.
     - Đối tượng tốt nghiệp Cao đẳng: 48 - 73 tín chỉ.

     V. VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP


     Sau khi tốt nghiệp, sinh viên làm việc tại các trường Mầm non, các Trung tâm hỗ trợ và
  phát triển giáo dục hòa nhập và các cơ sở giáo dục trẻ mầm non có nhu cầu đặc biệt khác.

  Ngoài ra, sinh viên có thể tham gia giảng dạy ở các Khoa Sư Phạm Mầm non tại các trường
  Trung học Sư phạm hay Cao đẳng Sư phạm.   Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh; Điện thoại: (0294) 6 274 222; Email: rdi@tvu.edu.vn  2
   1   2   3   4   5   6   7