Page 10 - Viện Phát triển Nguồn lực
P. 10

THÚ Y


     I. ĐỐI TƯỢNG

     Những người đã có bằng tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT hoặc tương đương trở lên

  (TCCN, CĐ, ĐH...) gồm các đối tượng:
  - Cán bộ công chức, những người đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

  nhà nước, tư nhân, lực lượng vũ trang...
  - Sinh viên đang theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng và đại học.

     II. MỤC TIÊU CHUNG


     Đào tạo sinh viên có năng lực chuyên môn giỏi bao gồm kiến thức chuyên sâu và kỹ
  năng nghề nghiệp Thú y ngày càng phù hợp với tiêu chuẩn của tổ chức Thú y thế giới. SV
  được trang bị các kỹ năng mềm; có ý thức trách nhiệm đối với XH và có tư duy sáng tạo.

     Có việc làm tốt hoặc xây dựng được doanh nghiệp nhỏ hay cơ sở sản xuất ứng dụng

  thành công những kỹ năng chuyên môn liên quan đến thú y.
     Có kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng nghề nghiệp và tư duy sáng tạo, vận dụng kiến
  thức chuyên ngành Thú y để tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng vào thực

  tiễn và chuyển giao khoa học công nghệ.

     Có khả năng học tập suốt đời, nâng cao trình độ hay năng lực chuyên môn qua việc
  tham gia các chương trình đào tạo sau đại học và các hoạt động trao đổi, học hỏi về chuyên
  môn từ các tổ chức nghề nghiệp và xã hội.


     III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

     - Tốt nghiệp THPT, THCN và tương đương: 4.5 năm.
     - Tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành hoặc khác ngành: 2.5 - 3.0 năm.

     - Tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành hoặc khác ngành: 1.5 - 2.0 năm.
     - Tốt nghiệp Đại học khác ngành: 2.0 - 2.5 năm.

     IV. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC

     - Đối tượng tốt nghiệp THPT: 124 tín chỉ.

     - Đối tượng tốt nghiệp Trung cấp: 74 - 80 tín chỉ.
     - Đối tượng tốt nghiệp Cao đẳng: 59 - 73 tín chỉ.

              - Đối tượng tốt nghiệp Đại học: 99 tín chỉ.


   Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh; Điện thoại: (0294) 6 274 222; Email: rdi@tvu.edu.vn  10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15