Page 1 - Viện Phát triển Nguồn lực
P. 1

ĐIỀU DƯỠNG

     I. ĐỐI TƯỢNG


     Những người đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng ngành Điều dưỡng hoặc
  Trung cấp Y sĩ phải có thêm chứng chỉ chuyển đổi Điều dưỡng đã được đào tạo theo đúng

  quy định và phải đạt một trong các tiêu chí sau:
     - Tiêu chí 1: Học lực lớp 12 đạt loại Khá.

     - Tiêu chí 2: Điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 6,5 trở lên.
     - Tiêu chí 3: Tốt nghiệp THPT loại Khá.

     - Tiêu chí 4: Học lực lớp 12 đạt loại Trung bình và có 5 năm kinh nghiệm công tác đúng
  với chuyên môn đào tạo.

     - Tiêu chí 5: Tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng đạt loại Khá trở lên.

     II. MỤC TIÊU CHUNG


     Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có y đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ
  năng Thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có sức

  khoẻ; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu
  cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

     III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO


     - Tốt nghiệp THPT, THCN và tương đương: 4.0 năm.

     - Tốt nghiệp Trung cấp: 2.5 năm đến 3.0 năm.
     - Tốt nghiệp Cao đẳng: 1.5 năm đến 2.0 năm.


     IV. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC

     - Đối tượng tốt nghiệp THPT: 122 tín chỉ.

     - Đối tượng tốt nghiệp Trung cấp: 73 tín chỉ.
     - Đối tượng tốt nghiệp Cao đẳng: 51 tín chỉ.


     V. VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP


     - Cơ sở y tế trong và ngoài công lập;
     - Cơ sở đào tạo chuyên ngành Điều dưỡng nói riêng và cơ sở đào

  tạo khối ngành khoa học sức khỏe;
     - Y tế cơ quan (trường học, xí nghiệp...);

     - Cơ sở chăm sóc người cao tuổi trong và ngoài nước.
    1    Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh; Điện thoại: (0294) 6 274 222; Email: rdi@tvu.edu.vn
   1   2   3   4   5   6